VEDTÆGTER

HERLUFMAGLE KROCKET

 

§ 1. NAVN & HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er:

HERLUFMAGLE KROCKET

Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Næstved kommune

Stk. 3. Foreningen er stiftet som følge af nedlæggelsen af Herlufmagle Gymnastik og
Idrætsforening i maj 2003.

§ 2. FORMAL

Foreningen har til formål, i rammen af et forpligtigende fællesskab

~ at organisere kendskab til krocket, gennem spil på bredde- og turneringsplan, og
fremme motion og trivsel for medlemmerne

~ organisere aktiviteter og samvær til styrkelse af fællesskabet mellem medlemmerne i
foreningens virkeområde.

§ 3. FORHOLD TIL ANDRE ORGANISATIONER

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, gennem
medlemskab af DGI Præstø Amt. Medlemsskabet forpligtiger foreningen til at efterleve
vedtægter og love for DG!.

§ 4. MEDLEMSSKAB

Stk. 1. Som medlem kan optages unge og voksne, der accepterer foreningens formål og
vedtægter, samt betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nægte godkendelse af en person som medlem, såfremt der
foreligger uafklarede forhold til andre foreninger

Stk. 3. Ved indmeldelsen skal oplyses fulde navn, postadresse samt fødselsdato og -år.
Medlemmet er forpligtiget til at meddele foreningen ændringer vedr. navn eller adresse.

Stk. 4. Manglende betaling af kontingent vil, efter 8 dages skriftligt varsel, medføre
udelukkelse fra foreningens aktiviteter indtil betaling er modtaget.

Stk. 5. Kvittering for betalt kontingent er samtidig gyldigt medlemsbevis.

Stk. 6. Såfremt et medlem ønsker at udtræde af foreningen skal dette ordentligvis snarest
muligt meddeles foreningen skriftligt eller mundtligt. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 5. FORENINGENS LEDELSE

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse der består af mindst 3 medlemmer ..

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 4. Der udarbejdes beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne.

§ 6. FORENINGENS TEGNING

Stk. 1. Foreningen tegnes i den daglige drift ved underskrift af formanden.

Stk. 2. Kassereren er bemyndiget til med egen underskrift, at foretage driftsmæssige
betalinger samt betalinger autoriseret ved beslutning truffet på bestyrelsesmøder.

Stk. 3. Bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede
forpligtigelser. Foreningen hæfter kun med sin formue.

§ 7. FORENINGENS ØKONOMI

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen drives på et økonomisk forsvarligt
grundlag.

Stk. 3. Kassereren fører løbende foreningens regnskab, herunder kassebog udvisende
den kontante kassebeholdning.

Stk. 4. Revisoren og bestyrelsen kan til enhver tid forlange regnskab og bilag forelagt til
kontrol.

Stk. 5 .. Regnskabet afsluttes og afstemmes inden 15. februar, hvor det afleveres, incl.
bilag, konti opgørelser rn.v., til den valgte revisor, der reviderer og kommenterer
regnskabet inden 1. marts.

§ 8. GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig
uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes årligt i marts måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt til foreningens medlemmer med
mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:

•1.      Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

•2.      Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

•3.      Fremlæggelse af regnskab.

•4.      Fastsættelse af kontingent.

•5.      Indkomne forslag.

•6.      Valg af bestyrelse, revisor og suppleant..

•7.      Eventuelt.

Stk. 6. Referenten udarbejder beslutningsreferat fra generalforsamlingen.

§ 9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen skønner dette
påkrævet, eller når mindst 50% af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

Stk. 2. Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal være bilagt
motiveret forslag til dagsorden.

Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages som for ordinær
generalforsamling, senest 4 uger efter kravet er fremsat. Såfremt særlige forhold betinger
dette kan varslet nedsættes til 7 dage.

Stk. 4. Referenten udarbejder beslutningsreferat fra den ekstraordinære
generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen formidler snarest resultatet af den ekstraordinære generalforsamling til
medlemmerne.

§ 10. VALG

Stk. 1. Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer der er fyldt 18 år.

Stk. 2. Der kan ikke stemmes pr. brev eller fuldmagt.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer).
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 4. Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foretages
skriftligt såfremt mindst 2 medlemmer kræver dette.

Stk. 5. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, og skal tilrettelægges således, at i lige år
vælges et lige antal medlemmer og i ulige år et ulige antal medlemmer.

Der vælges endvidere 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor for 1 år.

§ 11. FORENINGENS OPHØR

Stk. 1. Foreningens ophør kan kun finde sted, hvis dette vedtages med % majoritet af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 4 og højst 6 ugers mellemrum.

Stk. 2. Såfremt der på sidstnævnte generalforsamling ikke opnås den nævnte % majoritet,
indkaldes der senest 14 dage efter denne generalforsamling til en ny, hvor almindeligt
stemmeflertal vil være gældende.

Stk. 3. I tilfælde af foreningens nedlæggelse skal aktiver og evt. formue primært anvendes
til fremme af idrætten i Herlufmagle området, alternativt i Suså Kommune.

Stk. 4. Generalforsamlingen bestemmer - ordentligvis efter oplæg fra bestyrelsen -
hvorledes foreningens inventar, løsøre og eventuelle formue skal disponeres i henhold til
stk. 3.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 30. april 2003 i
Herlufmagle Hallen, 4160 Herlufmagle.

§ 8 stk. 3, er ændret på Generalforsamlingen den 9. marts 2004.
 

Menu